Lithuanian stemming algorithm

Links to resources

This algorithm was contributed by Dainius Jocas.

Its intended domain of use is information retrieval, and so handling of nouns is considered more important than that of verbs, adjectives, etc.

The full algorithm in Snowball

externals ( stem )

// escape symbols for substituting lithuanian characters
stringescapes { }

/* Special characters in Unicode Latin Extended-A */
// ' nosine
stringdef ak  '{U+0105}' // ą a + ogonek
stringdef ek  '{U+0119}' // ę e + ogonek
stringdef ik  '{U+012F}' // į i + ogonek
stringdef uk  '{U+0173}' // ų u + ogonek

// . taskas
stringdef e.  '{U+0117}' // ė e + dot

// - ilgoji
stringdef u-  '{U+016B}' // ū u + macron

// v varnele
stringdef cv  '{U+010D}' // č c + caron (haček)
stringdef sv  '{U+0161}' // š s + caron (haček)
stringdef zv  '{U+017E}' // ž z + caron (haček)

// [C](VC)^m[V|C]
// definitions of variables for
// p1 - position of m = 0
integers ( p1 )

// groupings
// v - lithuanian vowels
groupings ( v )

// v - all lithuanian vowels
define v 'aeiyou{ak}{ek}{ik}{uk}{e.}{u-}'

// all lithuanian stemmer routines: 4 steps
routines (
 step2 step1 fix_chdz fix_gd fix_conflicts
)

backwardmode (

 define step1 as (
  setlimit tomark p1 for ([substring]) among (
   // Daiktavardžiai (Nouns)
   // I linksniuotė (declension I)
   'as' 'ias' 'is' 'ys'    // vyras, kelias, brolis, gaidys
   'o'  'io'         // vyro, kelio
   'ui'  'iui'        // vyrui, keliui
   '{ak}' 'i{ak}' '{ik}'    // vyrą, kelią, brolį
   'u'  'iu'         // vyru, keliu
   'e'  'yje'        // vyre, kelyje
   'y'  'au'  'i'     // kely, brolau, broli,
   'an'            // nusižengiman

   'ai'  'iai'        // vyrai, keliai
   '{uk}' 'i{uk}'       // vyrų, kelių
   'ams' 'am'         // vyrams, vyram
   'iams' 'iam'        // broliams, broliam
   'us'  'ius'        // vyrus, brolius
   'ais' 'iais'        // vyrais, keliais
   'uose' 'iuose' 'uos' 'iuos' // vyruose, keliuose, vyruos, keliuos
   'uosna' 'iuosna'      // vyruosna, keliuosna
   'ysna'           // žutysna

   'asis' 'aisi'        // sukimasis, sukimaisi
   'osi' '{uk}si'       // sukimosi, sukimųsi
   'uisi'           // sukimuisi
   '{ak}si'          // sukimąsi
   'usi'            // sukimusi
   'esi'            // sukimesi

   'uo'            // mėnuo


   // II linksniuote (declension II)
   'a' 'ia'          // galva, vysnios
   'os' 'ios'         // galvos, vysnios
   'oj' 'oje' 'ioje'      // galvoje, vysnioje
   'osna' 'iosna'       // galvosna, vyšniosna
   'om' 'oms' 'ioms'      // galvoms, vysnioms
   'omis' 'iomis'       // galvomis, vysniomis
   'ose' 'iose'        // galvose, vysniose
   'on' 'ion'         // galvon, vyšnion


   // III linksniuote (declension III)
   '{e.}'           // gervė
   '{e.}s'           // gervės
   'ei'            // gervei
   '{ek}'           // gervę
   '{e.}j' '{e.}je'      // gervėj, gervėje
   '{e.}ms'          // gervėms
   'es'            // gerves
   '{e.}mis'          // gervėmis
   '{e.}se'          // gervėse
   '{e.}sna'          // gervėsna
   '{e.}n'           // žydaitėn


   // IV linksniuote (declension IV)
   'aus' 'iaus'        // sūnaus, skaičiaus
   'umi' 'iumi'        // sūnumi, skaičiumi
   'uje' 'iuje'        // sūnuje, skaičiuje
   'iau'            // skaičiau

   '{u-}s'           // sūnūs
   'ums'            // sūnums
   'umis'           // sūnumis
   'un' 'iun'         // sūnun, administratoriun


   // V linksniuote (declension V)
   'ies' 'ens' 'enio' 'ers'  // avies, vandens, sesers
   'eniui' 'eriai'       // vandeniui, eriai
   'en{ik}' 'er{ik}'      // vandenį, seserį
   'imi' 'eniu' 'erimi' 'eria' // avimi, vandeniu, seserimi, seseria
   'enyje' 'eryje'       // vandenyje, seseryje
   'ie' 'enie' 'erie'     // avie, vandenie, seserie

   'enys' 'erys'        // vandenys, seserys
   // 'en{uk}' konfliktas su 'žandenų' 'antenų'
   'er{uk}'          // seserų
   'ims' 'enims' 'erims'    // avims, vandemins, seserims
   'enis'           // vandenis
   'imis'           // žebenkštimis
   'enimis'          // vandenimis
   'yse' 'enyse' 'eryse'    // avyse, vandenyse, seseryse


   // Būdvardžiai (Adjectives)
   // (i)a linksniuotė
   'iem' 'iems'        // geriem, geriems
   'ame' 'iame'        // naujame, mediniame


   // Veiksmažodžiai (Verbs)
   // Tiesioginė nuosaka (indicative mood)
   // esamasis laikas (present tense)
   // (i)a asmenuotė (declension (i)a)
   'uosi' 'iuosi'       // dirbuosi, traukiuosi
   'iesi'           // dirbiesi
   'asi' 'iasi'        // dirbasi, traukiasi
   'am{e.}s' 'iam{e.}s'    // dirbamės, traukiamės
   'at' 'ate' 'iat' 'iate'   // dirbat, dirbate, ariat, traukiate
   'at{e.}s' 'iat{e.}s'    // dirbatės, traukiatės

   // i asmenuotė (declension i)
   'isi'            // tikisi
   'im'            // mylim
   // 'ime' konfliktassu daiktavardžiu vietininku, pvz. 'gėrime'
   'im{e.}s'          // tikimės
   'it' 'ite'         // mylit, mylite, tikitės
   // 'it{e.}s' konfliktas su priesaga ir dgs. vardininko galūne -ait-ės pvz. žydaitės

   // o asmenuotė (declension o)
   'ome'            // mokome
   'ot' 'ote'         // mokot, mokote

   // būtasis laikas
   // o asmenuotė (declension o)
   '{e.}jo' '{e.}josi'     // tikėjo, tikėjosi
   'ot{e.}s'          // tikėjotės/bijotės

   // ė asmenuotė (declension ė)
   'eisi'           // mokeisi
   '{e.}si'          // mokėsi
   '{e.}m' '{e.}me'      // mokėm, mokėme
   '{e.}m{e.}s'        // mokėmės
   '{e.}t' '{e.}te'      // mokėt, mokėte
   '{e.}t{e.}s'        // mokėtės

   // būtasis dažninis laikas (frequentative past tense)
   'ausi'           // mokydavausi
   'om{e.}s'          // mokydavomės/bijomės


   // būsimasis laikas (future tense)
   'siu' 'siuosi'       // dirbsiu, mokysiuosi
   'si' 'siesi'        // dirbsi, dirbsiesi
   's' 'ysis'         // dirbs, mokysis
   'sim' 'sime'        // dirbsim, dirbsime
   'sit' 'site'        // gersit, gersite

   // tariamoji nuosaka (subjunctive mood)
   '{cv}iau' '{cv}iausi'    // dirbčiau
   'tum' 'tumei'        // dirbtum, dirbtumei
   'tumeis' 'tumeisi'     // mokytumeis, mokytumeisi
   // 't{uk}' nes blogai batutų -> batų
   't{uk}si'          // mokytųsi
   // 'tume' konfliktas su 'šventume'
   'tum{e.}m'         // dirbtumėm
   'tum{e.}me'         // dirbtumėme
   'tum{e.}m{e.}s'       // mokytumėmės
   'tute' 'tum{e.}t'      // dirbtute, dirbtumėt
   'tum{e.}te'         // dirbtumėte
   'tum{e.}t{e.}s'       // mokytumėtės

   // liepiamoji nuosaka (imperative mood)
   'k' 'ki'          // dirbk, dirbki, mokykis
   // 'kis' konfliktas viln-išk-is
   // 'kime' konfliktas, nes pirkime
   'kim{e.}s'         // mokykimės

   // bendratis (infinitive)
   'uoti' 'iuoti'       // meluoti, dygsniuoti
   'auti' 'iauti'       // draugauti, girtuokliauti
   'oti' 'ioti'        // dovanoti, meškerioti
   '{e.}ti'          // auklėti
   'yti'            // akyti
   'inti'           // auginti
   'in{e.}ti'         // blusinėti
   'enti'           // gyventi
   'tel{e.}ti'         // bumbtelėti
   'ter{e.}ti'         // bumbterėti

   'ti'            // skalbti
   // 'tis' konfliktas, nes rytme-tis -> rytme

   // dalyviai (participles)
   '{ak}s' 'i{ak}s' '{ik}s'  // dirbąs, žaidžiąs, gulįs
   't{uk}s'          // suktųs -> suk
   'sim{e.}s'         // suksimės
   'sit{e.}s'         // suksitės
   'kite'           // supkite
  )

  delete
 )

 define step2 as repeat (
  setlimit tomark p1 for ([substring]) among (
   // daiktavardziu priesagos (Noun suffixes)

   // budvardziu priesagos (Adjective suffixes)
   // 'in' // konfliktas su 'augintinis' ir 'akiniais' // lauk-in-is
   'ing'            // tvark-ing-as
   'i{sv}k'          // lenk-išk-as
   '{e.}t'           // dem-ėt-as
   'ot'            // garban-ot-as
   'uot' 'iuot'        // lang-uot-as, akin-iuot-as
   // 'tin', nes augintinis  // dirb-tin-is
   // 'ut', nes batutas, degutas etc. // maž-ut-is
   'yt'            // maž-yt-is
   'iuk'            // maž-iuk-as
   'iul'            // maž-ul-is
   '{e.}l'           // maž-ėl-is
   'yl'            // maž-yl-is
   'u{cv}iuk'         // maž-učiuk-as
   'uliuk'           // maž-uliuk-as
   'ut{e.}ait'         // maž-utėlait-is
   'ok'            // did-ok-as
   'iok'            // višč-iok-as
   'sv' '{sv}v' 'zgan'     // sal-sv-as, pilk-šv-as, bal-zgan-as
   'op' 'iop'         // dvej-op-as, viener-iop-as
   'ain'            // apval-ain-as
   'yk{sv}t' 'yk{sv}{cv}'   // ten-ykšt-is, vakar-ykšč-ias

   // laisniai
   'esn'            // did-esn-is
   'aus' 'iaus'        // nauj-aus-ias, ger-iaus-ias

   // ivardziuotiniai budvardziai (Pronominal adjectives)
   // vyriska gimine (Male gender)
   'ias'            // žaliasis
   'oj' 'ioj'         // gerojo, žaliojo
   'aj' 'iaj'         // gerajam, žaliajam
   '{ak}j' 'i{ak}j'      // garąjį, žaliąjį
   'uoj' 'iuoj'        // geruoju, žaliuoju
   'iej'            // gerieji
   '{uk}j' 'i{uk}j'      // gerųjų, žaliųjų
   'ies'            // geriesiems
   'uos' 'iuos'        // geruosius, žaliuosius
   'ais' 'iais'        // geraisiais, žaliaisiais

   // moteriska gimine (Female gender)
   'os' 'ios'         // gerosios, žaliosios
   '{ak}s' 'i{ak}s'      // gerąsios, žaliąsias

   // būtasis dažninis laikas (frequentative past tense)
   'dav'            // ei-dav-o

   // dalyvių priesagos (particple suffix)
   'ant' 'iant'
   'int'            // tur-int-is
   '{e.}j'           // tur-ėj-o
   '{ek}'           //
   '{e.}j{ek}'
   '{ek}s'           // dirb-ęs-is

   'siant'           // dirb-siant

   // pusdalyviai (participle)
   'dam'            // bėg-dam-as

   'auj'            // ūkinink-auj-a
   'jam'
   'iau'
   'am'            // baiminim-ams-i
  )

  delete
 )

 define fix_conflicts as (
  [substring] among (
   // 'lietuvaite' -> 'lietuvaitė', konfliktas su 'myl-ite'
   'aite' (<-'ait{e.}')
   // 'lietuvaitės' -> 'lietuvaitė', konfliktas su 'myl-itės'
   'ait{e.}s' (<-'ait{e.}')

   // ''ūs-uotės' -> 'ūs-uotė', konfliktas 'mokotės'
   'uot{e.}s' (<-'uot{e.}')
   // ''ūs-uote' -> 'ūs-uotė', konfliktas 'mokote'
   'uote' (<-'uot{e.}')

   // 'žerėjime' -> 'žėrėjimas', konfliktas su 'žais-ime'
   '{e.}jime' (<-'{e.}jimas')

   // 'žvilgesiu' -> 'žvilgesys', konfliktas su 'dirb-siu'
   'esiu' (<-'esys')
   // 'duobkasiu' -> 'duobkasys', konfliktas su 'pakasiu'
   'asius' (<-'asys')

   // 'žioravime' -> 'žioravimas', konfliktas su 'myl-ime'
   'avime' (<-'avimas')
   'ojime' (<-'ojimas')

   // 'advokatės' -> 'advokatė', konfliktas su 'dirb-atės'
   'okat{e.}s' (<-'okat{e.}')
   // 'advokate' -> 'advokatė', konfliktas su 'dirb-ate'
   'okate' (<-'okat{e.}')
  )
 )

 define fix_chdz as (
  [substring] among (
   '{cv}' (<-'t')
   'd{zv}' (<-'d')
  )
 )

 define fix_gd as (
  [substring] among (
   'gd' (<-'g')
   // '{e.}k' (<-'{e.}g')
  )
 )

)

define stem as (

 $p1 = limit

 do (
  // priešdėlis 'a' ilgeniuose nei 6 raidės žodžiuose, pvz. 'a-liejus'.
  try (test 'a' $(len > 6) hop 1)

  gopast v gopast non-v setmark p1
 )

 backwards (
  do fix_conflicts
  do step1
  do fix_chdz
  do step2
  do fix_chdz
  do fix_gd
 )

)